News & Activity

ดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในงาน วางใจในบริการ งานบริหารอาคาร “โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์” ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

งานสำคัญของเราคือความรับผิดชอบอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อตรง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อาทิเช่น ผู้จัดการอาคารวางแผน ติดตามงาน และตรวจสอบงานในทุกจุดของอาคาร และเข้าแก้ไขทันทีเมื่อพบจุดที่มีปัญหา ส่วนงานช่างประจำอาคารหมั่นคอยตรวจสอบระบบ ซ่อมแซมจุด ส่วนงานธุรการ การเงิน ที่สนับสนุนงานบริการให้กับลูกค้า

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

นอกเหนือจากงานบริหารอาคารที่โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์เชี่ยวชาญ บริษัทยังมีการร่วมมือกับ เอชแอลจี เอ็นจิเนียริ่ง ในการเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีเพื่อความปลอดภัย งานบำรุงรักษาป้องกัน (PM: Preventive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องและมีการจัดทำ แผนงานตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสอุปกรณ์ชำรุด ได้แก่ การทำความสะอาด การหล่อลื่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น บริการดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร มั่นใจโปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์

“โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญในการบริหารอาคารครบวงจร” ขอบขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ส่วนกิจการหอพักบุคลากร บริษัทให้ความดูแลลูกค้าคนสำคัญในงานบริหารอาคาร ที่พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ตั้งแต่ทีมบริหารที่ประกอบด้วยผู้จัดการควบคุมการทำงานและบริหารงาน มีการตรวจตราอาคาร ดำเนินการแจ้งทีมช่างเข้าซ่อมแซมในจุดที่พบปัญหา อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ และซ่อมแซมสายชำระในห้องน้ำ ซึ่งทีมช่างอาคารที่มีความเชี่ยวชาญในงาน นอกจากนี้ทีมช่างยังมีการหมั่นตรวจเช็คความเรียบร้อยตามจุด วัดคุณภาพเครื่องจักร และดำเนินการซ่อมแซมเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง มีการประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หารือ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมกันวางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ

ทีมงานทุกคนของ โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารหมู่บ้านแบบครบวงจร ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดการด้านการเงิน มีการทำเอกสารอย่างชัดเจน เที่ยงตรง ตรวจสอบได้และพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการ ขอขอบคุณ ลูกค้าคนสำคัญ โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการจัดการอบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ตั้งแต่อบรมภาคทฤษฎีโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ไปจนถึงการซ้อมภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย เรียนรู้ถึงการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด และเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในกรณีฉุกเฉิน

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของร่วมอย่างสูงที่สุด

จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในสถานที่ทำงาน เพื่อเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้