News & Activity

ปฏิบัติงานครบวงจร ทีมช่างประจำอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เป็นงานตรวจเช็คบ่อบำบดน้ำเสียที่อาคาร โดยทีมช่างจะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ และทำการทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารใช้งานได้อย่างปกติ ไม่ให้เกิดความขัดข้องใดๆ ในการใช้งาน

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร

เจ้าหน้าที่ช่างฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานซ่อมแซมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า พร้อมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้บริการอย่างเต็มที่ ทุกวัน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด ลูกค้าจึงวางใจในการทำงานที่ผ่านมา ขอขอบคุณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ

สนับสนุน โครงการ “ช่างอุตฯ อาชีวะจิตอาสา บริการชุมชน” ปี 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ตามที่ทางวิทยาลัยมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนอาชีพและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวิทยาลัย ร่วมกับ สน.หัวหมาก เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาช่วยเหลือชุมชนในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และให้ความรู้ชุมชนด้านเครื่องยนต์ ณ ชุมชนสามัคคีพัฒนา รามคำแหง 68 บริษัทคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าการสนับสนุนเล็กน้อยในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและส่งเสริมวิชาชีพให้กับนักศึกษา เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป

ดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในงาน วางใจในบริการ งานบริหารอาคาร “โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์” ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

งานสำคัญของเราคือความรับผิดชอบอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อตรง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อาทิเช่น ผู้จัดการอาคารวางแผน ติดตามงาน และตรวจสอบงานในทุกจุดของอาคาร และเข้าแก้ไขทันทีเมื่อพบจุดที่มีปัญหา ส่วนงานช่างประจำอาคารหมั่นคอยตรวจสอบระบบ ซ่อมแซมจุด ส่วนงานธุรการ การเงิน ที่สนับสนุนงานบริการให้กับลูกค้า

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

นอกเหนือจากงานบริหารอาคารที่โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์เชี่ยวชาญ บริษัทยังมีการร่วมมือกับ เอชแอลจี เอ็นจิเนียริ่ง ในการเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีเพื่อความปลอดภัย งานบำรุงรักษาป้องกัน (PM: Preventive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องและมีการจัดทำ แผนงานตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสอุปกรณ์ชำรุด ได้แก่ การทำความสะอาด การหล่อลื่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น บริการดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร มั่นใจโปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์

“โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญในการบริหารอาคารครบวงจร” ขอบขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ส่วนกิจการหอพักบุคลากร บริษัทให้ความดูแลลูกค้าคนสำคัญในงานบริหารอาคาร ที่พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ตั้งแต่ทีมบริหารที่ประกอบด้วยผู้จัดการควบคุมการทำงานและบริหารงาน มีการตรวจตราอาคาร ดำเนินการแจ้งทีมช่างเข้าซ่อมแซมในจุดที่พบปัญหา อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ และซ่อมแซมสายชำระในห้องน้ำ ซึ่งทีมช่างอาคารที่มีความเชี่ยวชาญในงาน นอกจากนี้ทีมช่างยังมีการหมั่นตรวจเช็คความเรียบร้อยตามจุด วัดคุณภาพเครื่องจักร และดำเนินการซ่อมแซมเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง มีการประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หารือ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมกันวางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้