บทความทั้งหมด

เพื่อความปลอดภัยของผู้อาศัยและเสริมสร้างความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี ให้การอบรมโดยบุคลากรมืออาชีพ มีการให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรมอย่างใกล้ชิด โดยมีการควบคุมความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ตลอดการอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีโดยการให้ความร่วมมือจากสมาชิกในคอนโดเดอะเนสท์ สุขุมวิท 64 เฟท 2

การทำงานรูปแบบใหม่ ที่ปรับใช้ในยุค New Normal ภายใต้สถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านในยุคปัจจุบัน เป็นผลทำให้บางสิ่งต้องปรับเปลี่ยน เช่น การพบปะกันระหว่างคณะกรรมการและสมาชิกต้องเว้นระยะห่าง แต่การทำงานด้านการจัดประชุมยังคงต้องมีตามข้อตกลง โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดการประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นการประชุมทางไกลระหว่างทีมงาน คณะกรรมการและสมาชิก ซึ่งในครั้งนี้เราจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมสามัญ ณ เดอะเนส คอนโด เราพร้อมทั้งทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ และระบบการทำงานภายใต้มาตรฐานสากล ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี เป็นการจัดการประชุมครั้งสำคัญที่เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่างๆ อาทิ สรุปการทำงานของทีมบริหารในปีที่ผ่านมา, วาระการชี้แจงงบการเงิน, การเลือกตั้งคณะกรรมการณ์ โดยแต่ละครั้งจะต้องมีผู้เข้าร่วมให้ได้จำนวนตามข้อกำหนดของกฎหมาย จึงจะสามารถจัดการประชุมขึ้นได้ และที่ผ่านมา โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ สามารถจัดการประชุมให้สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดี มีผู้เข้าร่วมประชมตามที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้ง จนกระทั่งเกิดสถานการณ์ COVID-19 ที่ทำให้การประชุมสามัญไม่สามารถจัดขึ้นได้ในรูปแบบปกติ แต่ในที่สุดเราก็สามารถจัดการประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้กับลูกค้า คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมาได้สำเร็จ เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาในงาน เพื่อให้กิจกรรมสามารถดำเนินต่อภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เราคาดหวังอย่างสูงถึงผลลัพท์ในความตั้งใจทำงานของทีมงานทุกคนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐานการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อเจ้าของอาคาร อีกทั้งไม่หยุดในการพัฒนางานเพื่อให้ได้มาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันการทำงานเพื่อเห็นความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน คือสิ่งสำคัญที่เราเน้นย้ำ บริษัทจึงปรับนโยบายคุณภาพ เพื่อเป็นกรอบและควบคุมเป้าหมายในการทำงาน เพื่อให้แผนงานลุล่วงและมีประสิทธภาพในที่สุด 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

ไม่ว่าจะเป็นคอนโด/อาคารชุด โครงการบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ สำนักงาน เรามีบุลลากรที่มีความรู้ความสามารถพร้อมในการดูแล อาทิ ทีมช่างอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกในงานดูแลพื้นที่ส่วนกลาง ตั้งแต่การซ่อมแซม ตรวจสอบ เช็คสภาพ เช็คอายุการใช้งานของทรัพย์สินในพื้นที่ และพร้อมรับมือทันทีหากเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการซ่อมแซมงานอย่างเร่งด่วน

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนา หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 และ ISO 45001 ISO:14001 คือ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System) ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากหน่วยงานองค์กรทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตในธุรกิจ ISO:45001 ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คือ มาตรฐานที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานรวมถึงสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กรและลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้น้อยที่สุด รวมถึงการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยแสดงความมุ่งมั่นในการทำงานที่ปลอดภัยมีสุขภาพดีและยั่งยืน นโยบายคุณภาพของบริษัทฯ 1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ 2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า 4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

โปรแอ็คทีฟ จัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ณ คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เพื่อการรับมือกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังมีความรุนแรงต่อเนื่อง และให้การทำงานอย่างเป็นไปแบบมืออาชีพภายใต้สถานการณ์ที่ยากต่อการควบคุมนี้ โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จึงมีการจัดประชุมสามัญทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งแรก ให้กับ คอนโด บีท บางหว้า อินเตอร์เชนจ์ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 95 ท่าน โดยมีวาระที่สำคัญทั้งการพิจารณาแต่งตั้งประธาน, แต่งตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและผู้ตรวจสอบบัญชี, ความเห็นชอบและข้อบังคับต่างๆ เป็นครั้งแรกที่โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จัดประชุมสามัญให้กับลูกค้า คอนโด บีท บางหว้า และเป็นครั้งแรกในการจัดประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เราคาดหวังอย่างสูงถึงผลลัพท์ในความตั้งใจทำงานของทีมงานทุกคนที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุด

ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 หมู่บ้านจัดสรร โกลเด้น เพรสทีจ วัชรพล-สุขาภิบาล 5 วันที่จัดกิจกรรม : 28 มีนาคม 2564 (ก่อนรัฐบาลประกาศห้ามจัดกิจกรรม) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมในวาระสำคัญต่างๆ ทั้งการทำงานของคณะกรรมการในปีที่ผ่านมา, วาระการชี้แจงงบการเงิน ฯ ซึ่งมีสมาชิกให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมตามเป้าที่กำหนด จึงดำเนินการจัดการประชุมขึ้นตามกฎระเบียบได้ เราคาดหวังอย่างยิ่งว่าบริการของเราจะสร้างความเชื่อมั่น และไว้วางใจให้เราดูแลหมู่บ้านของท่านต่อไป

ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานประชุมใหญ่สามัญ ปี 2564 หมู่บ้านรสิกา รัตนาธิเบศร์ - จัดกิจกรรมวันที่ 21 มีนาคม 2564 (ก่อนรัฐบาลประกาศห้ามจัดกิจกรรม) เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ที่เรียนเชิญสมาชิกเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด งานนี้มีการชี้แจงผลการทำงานต่างๆ โครงการที่จะทำในปัจจุบันและงบการเงิน ซึ่งทุกท่านให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุม เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

ภาพบรรยากาศย้อนหลัง งานทำบุญหมู่บ้านประจำปี หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์วิลล์ ลาซาล – จัดกิจกรรมวันที่ 4 เมษายน 2564 (ก่อนรัฐบาลประกาศห้ามจัดกิจกรรม) โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารงานนิติฯ หมู่บ้านแฮปปี้แลนด์วิลล์ ลาซาล มาอย่างยาวนาน ได้รับความวางใจแก่ลูกบ้านจัดงานทำบุญประจำปี มีการทำบุญตักบาตร เลี้ยงเพลพระสงฆ์ และร่วมกันรับประทานอาหาร โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีในการมาเข้าร่วมงานทำบุญครั้งนี้

Dtac Reward X Proactive Management โปรโมชั่นพิเศษ บริการล้างเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง เมื่อลูกค้าใช้บริการล้างครบ 2 เครื่องขึ้นไป รับสิทธิ์ได้ทันที เพียงกด *144*0663# สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเครื่อข่าย Dtac ในทุกแพคเกจ วันนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 *ขั้นตอนการขอรับสิทธิ์ และขอใช้บริการ 1. กดยืนยันรับสิทธิ์ ผ่านทาง Application Dtac Reward หรือบนเว็ปไซด์ 2. ทางลูกค้าจะต้อง Capture หน้าจอ 2 ภาพ คือภาพกดรับสิทธิ์ และยืนยันใช้สิทธิ์ แจ้งมา Inbox ของ Proactive Management หรือเข้าไปที่ลิงค์ https://www.facebook.com/ProactiveManagement.Th/inbox 3. ทางแอดมินจะประสานงานให้ทางเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 086-995-6985

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เราได้เข้าร่วม "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกัน ควบคุมและปฏิบัติ เมื่อเกิดอัคคีภัยสำหรับบุคลากรสถาบัน" ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 14-17 ส.ค.63 ➡ เป็นการอบรมซ้อมรับมืออัคคีภัยให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนภายในอาคาร รวมถึงนักศึกษาพยาบาล โดยจะมีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้พร้อมรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที #อบรมการดับเพลิง #ช่างบริหารอาคาร

Powered by MakeWebEasy.com