บทความทั้งหมด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารงานหมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ ซึ่งนอกจากหน้าที่หลักในงานบริหารหมู่บ้านแล้ว ยังได้รับโอกาสดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านให้กับสมาชิก ซึ่งในครั้งนี้ได้รับโอกาสในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่มีการทำบุญเลี้ยงพระ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มแก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมงาน โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการมาเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

บริษัทพร้อมด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมอาคาร ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างการดูแลรักษาระบบ ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทำประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไปและบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญของทางบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแลและให้บริการ โดยรวดเร็วขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ อาคาร Quant Sukhumvit 25

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารงานในส่วนของหอพักบุคลากรแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อฝึกซ้อมการรับมือจากอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย เรียนรู้ถึงการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด และเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในภายภาคหน้า

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารหมู่บ้านพฤกษาไลท์ และได้รับความไว้วางใจแก่สมาชิก ซึ่งนอกจากหน้าที่หลักในงานบริหารหมู่บ้านแล้ว ยังได้รับโอกาสดูแลและจัดงานทำบุญประจำปี มีการทำบุญ เลี้ยงเพลพระสงฆ์ รวมถึงกิจกรรมวันเด็กที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มแก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมงาน โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการมาเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

นอกเหนือจากงานบริหารนิติบุคคลและงานเอกสารแล้ว Proactive Management ยังเป็นมืออาชีพในการจัดงานต่างๆ ซึ่งในงานนี้เป็นงานตักบาตรทำบุญของหมู่บ้านและจัดงานวันเด็กประจำปี 2567 ซึ่งงานนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งทีมงานทุกคนให้การบริการลูกค้าและควบคุมงานอย่างเต็มความสามารถจนจบงานขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ คอนโดน็อตติ้งฮิลล์ แพรกษา

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคารขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในงาน วางใจในบริการ งานบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

ปฏิบัติงานครบวงจร ทีมช่างประจำอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เป็นงานตรวจเช็คบ่อบำบดน้ำเสียที่อาคาร โดยทีมช่างจะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ และทำการทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารใช้งานได้อย่างปกติ ไม่ให้เกิดความขัดข้องใดๆ ในการใช้งาน

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร

เจ้าหน้าที่ช่างฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานซ่อมแซมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า พร้อมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้บริการอย่างเต็มที่ ทุกวัน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด ลูกค้าจึงวางใจในการทำงานที่ผ่านมา ขอขอบคุณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้