โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญงานบริหารอาคาร

การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีการดำเนินงานและบริการที่เป็นประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ขอบเขตงานบริหารอาคาร ดังนี้

1. Facility Management (FM)

การบริหารจัดการและดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
คืองานบริหารจัดการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากปัญหาต่าง ๆ งานด้าน Facility Management มีหลายประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรหรือสถานประกอบการ 

2. Operation and maintenance management  (OM)

: งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ รวมถึงจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ไม่หยุดพัฒนาคว้า 3 มาตรฐานสากล
หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ในปัจจุบัน


ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ   
ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Services
▪ งานบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
บริการรับการจัดการข้อมูลอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ การดำเนินงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทีมบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง
▪ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ งานดูแลระบบปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

ปฏิบัติงานครบวงจร ทีมช่างประจำอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ เป็นงานตรวจเช็คบ่อบำบดน้ำเสียที่อาคาร โดยทีมช่างจะทำการตรวจสอบโดยใช้เครื่องมือ และทำการทดสอบระบบ เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารใช้งานได้อย่างปกติ ไม่ให้เกิดความขัดข้องใดๆ ในการใช้งาน

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งได้รับความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดีจากสมาชิก เราตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร

เจ้าหน้าที่ช่างฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่ ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงงานซ่อมแซมที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า พร้อมทั้งบุคลากรที่มีคุณภาพ ผ่านการฝึกอบรมด้านวิชาชีพให้บริการอย่างเต็มที่ ทุกวัน ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด ลูกค้าจึงวางใจในการทำงานที่ผ่านมา ขอขอบคุณ หมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ

สนับสนุน โครงการ “ช่างอุตฯ อาชีวะจิตอาสา บริการชุมชน” ปี 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ตามที่ทางวิทยาลัยมีกิจกรรมเพื่อสนับสนุนอาชีพและสร้างคุณประโยชน์ให้กับชุมชน บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้การสนับสนุนกิจกรรมสถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นระหว่างวิทยาลัย ร่วมกับ สน.หัวหมาก เพื่อใช้ความรู้ ความสามารถของนักศึกษาช่วยเหลือชุมชนในการตรวจเช็ค ซ่อมแซม และให้ความรู้ชุมชนด้านเครื่องยนต์ ณ ชุมชนสามัคคีพัฒนา รามคำแหง 68 บริษัทคาดหวังเป็นอย่างสูงว่าการสนับสนุนเล็กน้อยในครั้งนี้จะช่วยสร้างโอกาสและส่งเสริมวิชาชีพให้กับนักศึกษา เป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศชาติต่อไป

ดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในงาน วางใจในบริการ งานบริหารอาคาร “โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์” ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

งานสำคัญของเราคือความรับผิดชอบอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อตรง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อาทิเช่น ผู้จัดการอาคารวางแผน ติดตามงาน และตรวจสอบงานในทุกจุดของอาคาร และเข้าแก้ไขทันทีเมื่อพบจุดที่มีปัญหา ส่วนงานช่างประจำอาคารหมั่นคอยตรวจสอบระบบ ซ่อมแซมจุด ส่วนงานธุรการ การเงิน ที่สนับสนุนงานบริการให้กับลูกค้า

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและใบเสนอราคา
(ไม่รับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์)

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
E-Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้