โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญงานบริหารอาคาร

การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีการดำเนินงานและบริการที่เป็นประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ขอบเขตงานบริหารอาคาร ดังนี้

1. Facility Management (FM)

การบริหารจัดการและดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
คืองานบริหารจัดการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากปัญหาต่าง ๆ งานด้าน Facility Management มีหลายประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรหรือสถานประกอบการ 

2. Operation and maintenance management  (OM)

: งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ รวมถึงจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ไม่หยุดพัฒนาคว้า 3 มาตรฐานสากล
หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ในปัจจุบัน


ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ   
ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Services
▪ งานบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
บริการรับการจัดการข้อมูลอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ การดำเนินงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทีมบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง
▪ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ งานดูแลระบบปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานประกอบการที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานทุกคน ด้วยเหตุนี้ เราจึงจัดการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน ขึ้นเป็นประจำ

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารงานหมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ ซึ่งนอกจากหน้าที่หลักในงานบริหารหมู่บ้านแล้ว ยังได้รับโอกาสดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านให้กับสมาชิก ซึ่งในครั้งนี้ได้รับโอกาสในการจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2567 ที่มีการทำบุญเลี้ยงพระ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มแก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมงาน โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการมาเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

บริษัทพร้อมด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมอาคาร ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาที่มีสัญญาจ้างการดูแลรักษาระบบ ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานและมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วน จัดทำประวัติเครื่องจักรต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการซ่อมแซมงานพื้นฐานทั่วไปและบำรุงรักษาให้เหมาะสมต่อการใช้งานและมีอายุการทำงานที่ยาวนานขึ้น กรณีฉุกเฉิน บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญของทางบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานใกล้เคียงที่บริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ เข้าทำการช่วยเหลือ ดูแลและให้บริการ โดยรวดเร็วขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ อาคาร Quant Sukhumvit 25

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารงานในส่วนของหอพักบุคลากรแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ซึ่งครั้งนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมเพื่อฝึกซ้อมการรับมือจากอัคคีภัย เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรู้ในการเอาตัวรอดจากอัคคีภัย เรียนรู้ถึงการป้องกัน การรับมือกับสถานการณ์ที่เกิด และเพื่อให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในภายภาคหน้า

โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ รับหน้าที่ในการบริหารหมู่บ้านพฤกษาไลท์ และได้รับความไว้วางใจแก่สมาชิก ซึ่งนอกจากหน้าที่หลักในงานบริหารหมู่บ้านแล้ว ยังได้รับโอกาสดูแลและจัดงานทำบุญประจำปี มีการทำบุญ เลี้ยงเพลพระสงฆ์ รวมถึงกิจกรรมวันเด็กที่สร้างความสนุกและรอยยิ้มแก่สมาชิกที่เข้ามาร่วมงาน โดยในงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการมาเข้าร่วมงานกิจกรรมครั้งนี้

นอกเหนือจากงานบริหารนิติบุคคลและงานเอกสารแล้ว Proactive Management ยังเป็นมืออาชีพในการจัดงานต่างๆ ซึ่งในงานนี้เป็นงานตักบาตรทำบุญของหมู่บ้านและจัดงานวันเด็กประจำปี 2567 ซึ่งงานนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน อบอุ่น และเต็มไปด้วยรอยยิ้มของสมาชิกทุกท่าน ซึ่งทีมงานทุกคนให้การบริการลูกค้าและควบคุมงานอย่างเต็มความสามารถจนจบงานขอขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ คอนโดน็อตติ้งฮิลล์ แพรกษา

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคารขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและใบเสนอราคา
(ไม่รับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์)

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
E-Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้