โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญงานบริหารอาคาร

การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีการดำเนินงานและบริการที่เป็นประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ขอบเขตงานบริหารอาคาร ดังนี้

1. Facility Management (FM)

การบริหารจัดการและดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคาร
คืองานบริหารจัดการเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปราศจากปัญหาต่าง ๆ งานด้าน Facility Management มีหลายประเภทและส่วนประกอบต่างๆ ตามความต้องการขององค์กรหรือสถานประกอบการ 

2. Operation and maintenance management  (OM)

: งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ควบคุม ดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและปรับอากาศของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติ รวมถึงจัดทำแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในอาคารและมีการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ไม่หยุดพัฒนาคว้า 3 มาตรฐานสากล
หลังจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ทุกปี จนมาวันนี้เราตระหนักถึงการทำงานที่มุ่งเน้นรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ เราจึงตั้งใจให้ธุรกิจเดินหน้าไปพร้อมการทำงานที่มาตรฐานสากลเพิ่มขึ้นมากขึ้น จึงเป็นที่มาในการทำงานอย่างหนักภายในองค์กร จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ในปัจจุบัน


ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ   
ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม   
ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Services
▪ งานบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
บริการรับการจัดการข้อมูลอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ การบริหารอาคารเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับอาคารหรือสถานที่ที่ใช้ประโยชน์ การดำเนินงานบริการอย่างมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ด้วยทีมบุคลากรคุณภาพที่มีประสบการณ์เฉพาะทาง
▪ งานวิศวกรรมและซ่อมบำรุงอาคาร
การดูแลงานระบบวิศวกรรมด้วยทีมวิศวกรผู้ชำนาญงานเฉพาะด้าน ควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร, ดูแลระบบไฟฟ้าพร้อมบำรุงรักษาซ่อมแซม, รวมถึงวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
▪ งานดูแลระบบปรับอากาศ
ให้บริการติดตั้ง และบริการล้างเครื่องปรับอากาศ หรือแม้แต่การปรับเปลี่ยนย้ายจุดติดตั้งใหม่ เราพร้อมแนะนำการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับลักษณะของการใช้งานในแต่ละพื้นที่ ให้บริการด้วยทีมช่างมืออาชีพ

ทีมบริหารงานนิติบุคคล
ทีมวิศวกรงานระบบ
ทีมปฏิบัติการมืออาชีพ

News & Activity

ดำเนินงานด้วยความมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญในงาน วางใจในบริการ งานบริหารอาคาร “โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์” ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

งานสำคัญของเราคือความรับผิดชอบอย่างสูงของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด ซื่อตรง ตรวจสอบได้และเป็นไปตามแผนงานที่วางเอาไว้ อาทิเช่น ผู้จัดการอาคารวางแผน ติดตามงาน และตรวจสอบงานในทุกจุดของอาคาร และเข้าแก้ไขทันทีเมื่อพบจุดที่มีปัญหา ส่วนงานช่างประจำอาคารหมั่นคอยตรวจสอบระบบ ซ่อมแซมจุด ส่วนงานธุรการ การเงิน ที่สนับสนุนงานบริการให้กับลูกค้า

เป็นงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ที่เรียนเชิญสมาชิกร่วมเข้ารับฟังผลการทำงานงานที่ผ่านมาของทีมบริหารหมู่บ้าน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด และทีมงานทุกคนตั้งใจอย่างสูงเพื่อให้การประชุมสามารถบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้ และจะนำทุกข้อคิดเห็นของทุกท่านมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานบริหารหมู่บ้านของเรามีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกอย่างสูงที่สุด

นอกเหนือจากงานบริหารอาคารที่โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์เชี่ยวชาญ บริษัทยังมีการร่วมมือกับ เอชแอลจี เอ็นจิเนียริ่ง ในการเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าประจำปีเพื่อความปลอดภัย งานบำรุงรักษาป้องกัน (PM: Preventive Maintenance) เป็นการบำรุงรักษาก่อนที่อุปกรณ์ไฟฟ้าจะเกิดการขัดข้องและมีการจัดทำ แผนงานตรวจสอบ และทดสอบอุปกรณ์เพื่อลดโอกาสอุปกรณ์ชำรุด ได้แก่ การทำความสะอาด การหล่อลื่น การตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้า การทดสอบการทำงานของชุดป้องกัน เป็นต้น บริการดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร มั่นใจโปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์

“โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ เชี่ยวชาญในการบริหารอาคารครบวงจร” ขอบขอบคุณลูกค้าคนสำคัญ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ส่วนกิจการหอพักบุคลากร บริษัทให้ความดูแลลูกค้าคนสำคัญในงานบริหารอาคาร ที่พร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ตั้งแต่ทีมบริหารที่ประกอบด้วยผู้จัดการควบคุมการทำงานและบริหารงาน มีการตรวจตราอาคาร ดำเนินการแจ้งทีมช่างเข้าซ่อมแซมในจุดที่พบปัญหา อาทิ เปลี่ยนหลอดไฟ และซ่อมแซมสายชำระในห้องน้ำ ซึ่งทีมช่างอาคารที่มีความเชี่ยวชาญในงาน นอกจากนี้ทีมช่างยังมีการหมั่นตรวจเช็คความเรียบร้อยตามจุด วัดคุณภาพเครื่องจักร และดำเนินการซ่อมแซมเมื่อพบจุดที่บกพร่อง

ทีมงาน โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตามแผนงานในทุกวันอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะงานช่างอาคาร ที่ทีมช่างเข้าตรวจตราอาคารอย่างเคร่งครัด และเร่งซ่อมแซมในจุดเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้อาศัยในอาคาร ขอขอบคุณ หอพักนิสิตแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ

ทุกงานบริการ คืองานสำคัญของทีมบริหารอาคาร โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ตั้งแต่งานด้านธุการที่ให้บริการแก่สมาชิก/ผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การรับ/แจ้งพัสดุที่มาถึง ออกใบแจ้งค่าใช้จ่าย/บิลใบเสร็จ รวมถึงดูแลส่วนกลางต่างๆ เพื่อทำนุบำรุงสถานที่อย่างต่อเนื่อง มีการประสานงานช่างอาคารให้ดูแล และซ่อมแซมทันทีเมื่อพบจุดที่บกพร่อง มีการประชุมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หารือ รับฟังข้อคิดเห็น และร่วมกันวางแผนการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ

ทีมงานทุกคนของ โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญด้านงานบริหารหมู่บ้านแบบครบวงจร ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ความสะอาดรอบๆหมู่บ้าน ระบบรักษาความปลอดภัย รวมถึงการจัดการด้านการเงิน มีการทำเอกสารอย่างชัดเจน เที่ยงตรง ตรวจสอบได้และพร้อมรายงานต่อคณะกรรมการ ขอขอบคุณ ลูกค้าคนสำคัญ โครงการสิริ สแควร์ เจริญกรุง 80

กรอกข้อมูลเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและใบเสนอราคา
(ไม่รับสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์)

ที่อยู่ : บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 086 995 6985
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
E-Mail : sale@proactivemanagement.co.th

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้