Slide PROACTIVE
MANAGEMENT
ISO 9001 : 2015 Call

About Us

เกี่ยวกับเรา

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป” ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี เราจึงต้องการนำเสนอบริการที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ส่งถึงทุกท่านที่เลือกใช้บริการของเรา

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจ 2 ประเภท คือ งานบริหารจัดการอาคาร และงานระบบวิศวกรรมอาคาร ดังนี้

1.งานบริหารจัดการอาคาร คืองานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท, บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด /นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา

2.งานด้านระบบวิศวกรรมอาคาร ที่ดำเนินงานตั้งแต่ การดูแลควบคุมการเปิด – ปิดอุปกรณ์เครื่องจักร, งานบำรุงรักษาซ่อมแซม,งานจัดทำแผนงาน ตลอดจนการวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย  ดังนั้น ทั้ง 2 บริการจึงจำเป็นต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งประสบการณ์ ในการเข้ามาดำเนินงานในทุกๆด้าน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนได้ผลงานที่สอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลากหลายธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา และโครงการอสังหาริมทรัพย์

“เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์ มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา”

บริษัทได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2015 การบริหารจัดการอาคารสถานที่
Facilities Management

กระบวนการดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเรา

 • งานบริหารอาคารทุกประเภท
 • งานบริหารระบบวิศวกรรมอาคาร
 • งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดประเภทออฟฟิศ, สำนักงาน
 • งานนิติบุคคลประเภทที่พักอาศัย คอนโด โครงการหมู่บ้านจัดสรร

1. MEETING

ประชุมร่วมกับเจ้าของโครงการ เพื่อทราบปัญหาและเก็บข้อมูลของหน่วยงานหรือโครงงาน

2. PLANNING

นำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานหรือโครงการ มาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการอาคารหรือนิติบุคคล

3. EXECUTE

ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารทรัพยากรของหน่วยงานหรือโครงการ ให้เป็นไป

4. MORNITORING

ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

Services

บริหารจัดการอาคาร

งานบริหารนิติบุคคลคอนโด, อาคารชุด, หมู่บ้านจัดสรร

งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

Scope of Services

 • บริการจดทะเบียนอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
 • บริการด้านกฎหมาย
 • บริการจัดการงานระบบวิศวกรรม
 • บริการงานวิศวกรรมเครื่องกล
 • บริการงานวิศวกรรมไฟฟ้า
 • บริการเป็นที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 • บริการงานจัดการอนุรักษ์พลังงาน

 

เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เฉพาะทาง ในด้านการบริหารจัดการอาคาร รับบริหารอาคาร รวมถึงการบริหารโดยนิติบุคคลอาคารชุดทุกประเภท เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้อาคาร และเจ้าของอาคารเป็นสิ่งสำคัญ

งานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท

บริษัทฯ ให้บริการงานด้านบริหารและจัดการอำนวยความสะดวกในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านระบบวิศวกรรม งานด้านบุคคล งานด้านธุรกรรม-การเงิน และด้านอื่นๆ อย่างครบวงจร ส่งผลให้ผู้ใช้บริการอาคารและเจ้าของอาคารได้รับผลประโยชน์สูงสุดร่วมกัน โดยมีความเข้าใจทุกรายละเอียดของงานบริหารจัดการ รับบริหารอาคารด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเป็นอย่างดี

งานบริหารนิติบุคคลประเภทสำนักงาน

นอกเหนือจากรับบริหารอาคาร การดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานแล้ว บริษัทฯ ยังดูแลถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการจัดฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยบุคลากรและทีมงานวิศวกรที่มีความคุณภาพและประสบการณ์เฉพาะในทุกๆ ด้าน

Operation & Maintenance Management– OM

งานบริหารจัดการอาคาร (OM)

การจัดการด้านวิศวกรรม ควบคุมตรวจสอบการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามแผนงานการบำรุงรักษาของอาคาร

Personnel Management (PM)

การจัดการด้านงานบุคคล กำหนดและควบคุมนโยบายงานบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร 

Finance & Administration Management (FAM)

การจัดการด้านธุรการ-การเงิน

ด้านการเงิน กำหนดและควบคุมระบบการเงิน วางแผนและจัดสรรระบบการตรวจสอบทางการเงิน รายงานการเงินของอาคาร

ด้านธุรการ สร้างเสริมทักษะการจัดการด้านธุรการ เพื่อมุ่งพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

Legal & Regulation Management (LRM)

การจัดการด้านนิติกรรม เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารรวมถึงการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของอาคาร พิจารณาตรวจสอบสัญญาบริหารอาคารของบริษัท

Service Operation Management (SOM)

การจัดการด้านธุรกรรมบริการ ตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกรรมบริการต่างๆ เช่น การประกันภัยอาคาร, กฎระเบียบอาคาร, การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

Quality Assurance Management (QAM)

การควบคุมรับประกันคุณภาพ ควบคุมให้อาคารในการดูแลดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบาย

Data Information System Management (DISM)

การบริหารระบบจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของอาคาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Building Engineering Management Service – BM

งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

Scope of Services

 • งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร
 • งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อขจัดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น
 • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 • งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง
 • การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร
 • งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
 • งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร
 • งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ

Engineering Management (EM)

การจัดการด้านวิศวกรรม ควบคุมตรวจสอบการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามแผนงานการบำรุงรักษาของอาคาร

Personnel Management (PM)

การจัดการด้านงานบุคคล กำหนดและควบคุมนโยบายงานบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร

Finance & Administration Management (FAM)

การจัดการด้านธุรการ-การเงิน

 • ด้านการเงิน กำหนดและควบคุมระบบการเงิน วางแผนและจัดสรรระบบการตรวจสอบทางการเงิน รายงานการเงินของอาคาร
 • ด้านธุรการ สร้างเสริมทักษะการจัดการด้านธุรการ เพื่อมุ่งพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด

Legal & Regulation Management (LRM)

การจัดการด้านนิติกรรม เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารรวมถึงการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของอาคาร พิจารณาตรวจสอบสัญญาบริหารอาคารของบริษัท

Service Operation Management (SOM)

การจัดการด้านธุรกรรมบริการ ตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกรรมบริการต่างๆ เช่น การประกันภัยอาคาร, กฎระเบียบอาคาร, การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

Quality Assurance Management (QAM)

การควบคุมรับประกันคุณภาพ ควบคุมให้บริการในการดูแลดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบาย

Management Information System Management (MISM)

การบริหารระบบจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของอาคาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Training

การฝึกอบรม

บุคลากรทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท บริหารงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พร้อมสำหรับการให้บริการที่มีคุณภาพ

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มากความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าที่สำคัญของเรา อีกทั้งบุคลากรจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานขององค์กรในอนาคต

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น
 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล
 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
 • หลักสูตรมาตรฐานในการให้บริการ

หลักสูตรอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (หัวหน้างาน)

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตราย

หลักสูตรอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

ภาคทฤษฎี

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตราย

ภาคปฏิบัติ

 • การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
 • การใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ

News & Activity

ข้อมูลข่าวสาร

ช่วงนี้หลาย ๆ คนคงรู้สึกถึงอากาศที่ร้อนระอุกันแล้ว ยิ่ง…

อ่านต่อ

Our Customers

ลูกค้าของเรา

Reference Projects

1. งานบริหารจัดการอาคารแบบบูรณาการ

1.1 )  งานบริหารจัดการอาคาร

 • ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 จังหวัดระยอง
 • โครงการ H-Cape Residence @ Siam Park
 • โครงการ H-Cape Biz Sector @ On-Nut
 • โครงการ 180 Bangpu Beach House
 • ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ เซ็นเตอร์
 • สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  – อาคารสำนักงานกลาง
  – อาคาร สวทช. (โยธี)
  – อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟแวร์ประเทศไทย
 • ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. (EGAT Learning Center)

1.2 ) งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

 • โครงการ แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด
 • โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน
  – Phase I (Zone A&C)
  – Phase II
 • โครงการ ไอคอนโด สุขาภิบาล 2
 • โครงการ บ้านสิวลี-สุวรรณภูมิ (ในเครือ แลนด์ แอนด์ เฮาส์)
 • หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์
 • คอนโดบางกอกริเวอร์พาร์ค
 • บ้านกลางกรุง แกรนด์ เวียนนา พระราม 3
 • อะพูลคอนโด บางนา

2. งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร

 • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)
  – อาคาร นวัตกรรม (INC 1)
  – อาคาร โลหะวิทยา (M-TEC)
  – อาคารโยธี
  – อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
  (หอบังคับการบินสุวรรณภูมิ)
 • สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • มหาวิทยาลัยบูรพา (คณะวิทยาศาสตร์)
 • ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์
 • บริษัท ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
 • ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

Contact Us

ติดต่อเรา

ที่อยู่

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เลขที่ 139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์

086 995 6985

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.

ส่งข้อความ