image
งานบริหารจัดการอาคาร (OM)
การจัดการด้านวิศวกรรม ควบคุมตรวจสอบการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตามแผนงานการบำรุงรักษาของอาคาร

Personnel Management (PM)
การจัดการด้านงานบุคคล กำหนดและควบคุมนโยบายงานบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร 

Finance & Administration Management (FAM)
การจัดการด้านธุรการ-การเงิน

ด้านการเงิน กำหนดและควบคุมระบบการเงิน วางแผนและจัดสรรระบบการตรวจสอบทางการเงิน รายงานการเงินของอาคาร

ด้านธุรการ สร้างเสริมทักษะการจัดการด้านธุรการ เพื่อมุ่งพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด
Legal & Regulation Management (LRM)
การจัดการด้านนิติกรรม เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารรวมถึงการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของอาคาร พิจารณาตรวจสอบสัญญาบริหารอาคารของบริษัท

Service Operation Management (SOM)
การจัดการด้านธุรกรรมบริการ ตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกรรมบริการต่างๆ เช่น การประกันภัยอาคาร, กฎระเบียบอาคาร, การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

Quality Assurance Management (QAM)
การควบคุมรับประกันคุณภาพ ควบคุมให้อาคารในการดูแลดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบาย

Data Information System Management (DISM)
การบริหารระบบจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของอาคาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
image
Powered by MakeWebEasy.com