งานบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
Scope of Services
  งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร
  งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อขจัดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น
  งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง
  การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร
  งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
  งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร
  งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ

image
image

Finance & Administration Management (FAM)
การจัดการด้านธุรการ-การเงิน

  • ด้านการเงิน กำหนดและควบคุมระบบการเงิน วางแผนและจัดสรรระบบการตรวจสอบทางการเงิน รายงานการเงินของอาคาร
  • ด้านธุรการ สร้างเสริมทักษะการจัดการด้านธุรการ เพื่อมุ่งพัฒนาให้การบริการมีประสิทธิภาพสูงสุด
Legal & Regulation Management (LRM)
การจัดการด้านนิติกรรม เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารรวมถึงการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของอาคาร พิจารณาตรวจสอบสัญญาบริหารอาคารของบริษัท

Service Operation Management (SOM)
การจัดการด้านธุรกรรมบริการ ตรวจสอบและเป็นศูนย์กลางการจัดการธุรกรรมบริการต่างๆ เช่น การประกันภัยอาคาร, กฎระเบียบอาคาร, การรักษาความสะอาดและการรักษาความปลอดภัย

Quality Assurance Management (QAM)
การควบคุมรับประกันคุณภาพ ควบคุมให้บริการในการดูแลดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบาย

Management Information System Management (MISM)
การบริหารระบบจัดการข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของอาคาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com