ระบบร้องเรียนและแจ้งเบาะแส เรื่องธรรมาภิบาล

PROACTIVE MANAGEMENT Co.,Ltd.
 
ประกาศ ที่ 153/2565
เรื่อง นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน
และการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส และผู้ร้องเรียน
(Whistle Blowing Policy)


 1. วัตถุประสงค์ 

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตาม บรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้ง การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ คาดหวังว่า กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทจะยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนฉบับนี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนและเป็น ช่องทางให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วย เจตนาที่สุจริต หากพบเห็น (ทั้งที่ปรากฏแล้วหรือสงสัย) การกระทําหรือสงสัยว่ามีการกระทําที่ผิดกฎหมาย ผิดกฎระเบียบ ข้อบังคับ การละเลยเพิกเฉยต่อนโยบายต่างๆ รวมถึง จรรยาบรรณและจริยธรรมการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 2. ขอบเขตของการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
ตามนโยบายนี้ ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่สําคัญซึ่งอาจมี ผลกระทบในเชิงลบต่อบริษัทอย่างมาก ดังต่อไปนี้

2.1 การกระทําที่ผิดกฎหมายหรือการไม่ปฏิบัติตามนโยบายในเรื่องบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ การ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
2.2 การฝ่าฝืนนโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท อํานาจดําเนินการของบริษัท
2.3 การรายงานข้อมูลทางการเงินหรือธุรกรรมทางการเงินอย่างไม่ถูกต้องหรือโดยเจตนา ระบบการควบคุมภายในที่ บกพร่อง และการจัดทําเอกสารทางการเงินที่เป็นเท็จ
2.4 การกระทําที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.5 การปฏิบัติงานอย่างไม่ซื่อสัตย์หรือมีความจงใจที่จะทุจริต
2.6 การใช้ทรัพย์สินของบริษัทผิดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
2.7 การยักยอกหรือลักขโมยทรัพย์สินของบริษัท
2.8 การเปิดเผยข้อมูลที่ถูกกําหนดให้เป็นความลับหรือความลับทางการค้าของบริษัทให้แก่บุคคลภายนอก2.9 การนําข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนไปใช้หาผลประโยชน์
2.10 การแสวงหา เรียกร้องหรือรับของที่มีมูลค่าจากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ
2.11 การเสนอสิ่งที่มีมูลค่าให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลอื่นใดเพื่อให้ดําเนินการในทางที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2.12 การเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด การทารุณกรรม การคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญในการทํางาน
หมายเหตุ : การกระทําดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างของการกระทําทุจริตคอร์รัปชั่นและการล่วงละเมิด การทารุณ กรรม การคุกคาม เท่านั้น หากพนักงานมีความสงสัยว่ากิจกรรมบางอย่างเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นหรือการล่วงละเมิด การทารุณ กรรม การคุกคาม หรือไม่ท่านสามารถขอคําแนะนําได้ที่คณะกรรมการตรวจสอบ (อ้างอิงตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบ)

 3. วิธีการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทํา ผิดตามที่ระบุในข้อ 2 ตามวิธีการดังนี้

3.1 แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน รวมถึงชื่อบุคคล ผู้กระทําผิดและเหตุการณ์กระทําผิดที่เป็นข้อมูลเชื่อถือได้ มีหลักฐาน พยาน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม ผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตนเองได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทําให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใดๆ แต่หาก
มีการเปิดเผยตนเองก็จะทําให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบหรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวก
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร หากพบเห็นมีการกระทําผิดตามที่ระบุในข้อ 2 สามารถแจ้ง เบาะแสหรือข้อร้องเรียน ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ดังนี้
3.2.1 แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ผ่าน E-Mail : Investigativecommittee@happland.co.th
3.2.2 ส่งทางไปรษณีย์ถึง คณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่อยู่ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ผ่านเลขานุการ CEO)

บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จํากัด
139 ซอยศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์สาย1
ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

 4. กระบวนการดําเนินการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
4.1 เมื่อได้รับการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน บริษัทฯ จะมอบหมายให้ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ เหมาะสมดําเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ในกรณี ตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลความจริง ฝ่ายตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจะนําเสนอต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณารับทราบ และสั่งการหรือกําหนดแนวทางในการดําเนินการ พร้อมทั้ง แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง (อ้างอิงตามประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน และวิธีการปฏิบัติงานเรื่อง การสอบ ทุจริตและพิจารณาโทษ) เพื่อดําเนินการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
4.2 ภายหลังจากที่คณะกรรมการสอบสวนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว จะเสนอแนะแนวทางในการดําเนินการ
แก่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาสั่งการและกําหนดแนวทางการดําเนินการแก้ไข และพิจารณา
กําหนดบทลงโทษต่อไป

 5. การคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนด้วยเจตนาที่สุจริต จะได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองจากบริษัทฯ ตามมาตรการ ดังนี้

5.1 ผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยชื่อ ชื่อสกุล อยู่ และข้อมูลอื่นใดที่สามารถระบุตัวผู้แจ้งได้ แล้วดําเนินการสืบสวนว่ามีมูลความจริงเพียงใดหรือไม่
5.2 บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับและจะเปิดเผยเท่าที่จําเป็น โดยคํานึงถึงความปลอดภัยและความ เสียหายของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง
5.3 กรณีผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย สามารถร้องขอให้บริษัทฯ กําหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทฯ อาจกําหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่ปลอดภัย
5.4 ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่เหมาะสมและเป็นธรรม
5.5 บริษัทฯ จะไม่กระทําการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตําแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทํางาน พักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทําการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายการไม่ เลือกปฏิบัติและการต่อต้านการล่วงละเมิดการทารุณกรรมการคุกคามหรือก่อความเดือดร้อนรําคาญในการทํางาน)

 6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จ 
หากบริษัทฯ พบว่าการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือการให้ถ้อยคําหรือข้อมูลใดๆ ที่มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ กระทําที่มีเจตนาไม่สุจริต เป็นเท็จ และตั้งใจให้เกิดความเสียหาย ในกรณีเป็นพนักงานของบริษัทจะได้รับโทษทางวินัยตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ แต่หากเป็นบุคคลภายนอกซึ่งการกระทํานั้น ทําให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะพิจารณา ดําเนินคดีตามกฎหมายกับบุคคลนั้นๆ ด้วย

นโยบายฉบับนี้ กําหนดให้มีการทบทวนเป็นประจําอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

 สร้างข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแส 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้