ABOUT US
บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป โดยตั้งอยู่บนหลักการเพื่อให้บริการงานทางด้านการบริหารจัดการอาคาร รวมทั้งงานวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษางานระบบอาคารทุกประเภท อาทิ อาคารสูง อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า ทั้งในรูปแบบนิติบุคคลอาคารชุด อาคารสำนักงาน อาคารสาธารณะและอาคารหน่วยงานราชการ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็วและซื่อสัตย์ เพื่อสร้างความพึงพอใจต่อเจ้าของอาคาร

image

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผู้ถือหุ้น 3 ท่าน ได้แก่
   1. นางสาวผุสดี  คีตวรนาฏ     
   2. นายชยวีร์  คีตวรนาฏ
   3. นางสาวปรัญญา คีตวรนาฏ

ประกอบการกิจการ
  การบริหารอาคารสำนักงาน, อาคารที่พักอาศัย, ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, อาคารหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  การจัดการด้านสาธารณูปโภคและงานอำนวยความสะดวก
  การจัดการวิศวกรรมงานระบบอาคาร ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคาร
  งานขายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
  งานรักษาความสะอาด

นโยบายคุณภาพของบริษัท
1. ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ
2. ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า
4. ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
5. เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
   ISO 9001:2015  ระบบบริหารงานคุณภาพ
  ISO 14001:2015  ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  ISO 45001:2018  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

งาน1
image
Powered by MakeWebEasy.com