บริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

    เป็นบริษัทในเครือ “แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป”  ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 40 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกรายละเอียด และตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี เราจึงต้องการนำเสนอบริการที่ดีและคุ้มค่าที่สุด ในการเลือกใช้บริการของเรา

    โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบ ด้วยภารกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้น  ดังนั้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงจำเป็นต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมทั้งประสบการณ์ ในการมาดำเนินงานในทุกๆด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร  อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเหมาะสมตลอดจนสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด

    โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีผลงานที่ได้รับความเชื่อถือ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน หลากหลายธุรกิจที่ไว้วางใจให้เราดูแล ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน โรงแรม สถาบันการศึกษา และโครงการอสังหาริมทรัพย์

“เราพร้อมให้บริการที่มีคุณภาพด้วยบุคลากรที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์

เพื่อผลประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าของเรา”

บริหารจัดการอาคาร,บริหารงาน,นิติบุคคลอาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร

งานบริหารอาคารทุกประเภท

บริหารจัดการอาคาร,บริหารงาน,นิติบุคคลอาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร

งานบริหารนิติบุคคล
อาคารชุดประเภทสำนักงาน

บริหารจัดการอาคาร,บริหารงาน,นิติบุคคลอาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร

งานนิติบุคคอาคารชุดประเภทที่พักอาศัย

บริหารอาคาร,บริหารงาน,นิติบุคคลอาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร

งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้าน

ลูกค้าบางส่วนของเรา

ติดต่อเรา

 

 งานรับบริหารอาคาร, งานนิติบุคคลอาคาร และงานระบบวิศวกรรมทุกประเภท

วางใจให้ โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ บริหารจัดการให้คุณ

กระบวนการดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเรา

1. MEETING

ประชุมร่วมกับหน่วยงานหรือเจ้าของโครงการ เพื่อทราบปัญหาและเก็บข้อมูลของหน่วยงานหรือโครงงาน

2. PLANNING

นำข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานหรือโครงการ มาวิเคราะห์และวางแผนการบริหารจัดการอาคารหรือนิติบุคคล

3. EXECUTE

ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ดูแลและบริหารทรัพยากรของหน่วยงานหรือโครงการ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้

4. MORNITORING

ติดตามผล ประเมินผลการดำเนินงาน รายงานผลให้แก่หน่วยงานหรือเจ้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

งานวิศวกรรม งานบริหารอาคาร งานบริการอาคาร

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มากด้วยประสบการณ์ ตามมาตรฐานสากล

ติดต่อเรา