news

อาคาร INC 2 –สวทช. ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ ในฐานนะผู้ดูแลและบริหารอาคารอย่างโปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์กว่า 3 ปีแล้ว ที่ทาง อาคาร INC 2 –สวทช. มอบหมายงานระบบในอาคาร INC 2 ให้เราดูแลซึ่งทางเราพร้อมด้วยกำลังพลช่างกว่า 30 นาย และเจ้าหน้าที่อาวุโสในส่วนการควบคุมการทำงาน ได้ปฎิบัติงานในการดูแลระบบต่างๆภายในอาคารได้เป็นอย่างดี โดยเจ้าหน้าที่ช่างของเราทุกคน ได้ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของทางบริษัทมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการฝึกอบรมทั้งในด้านวิชาชีพเพิ่มเติม ในหลักการบริการลูกค้า และทุกคนยังได้รับการรับรองจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ซึ่งทางหน่วยงานพึงพอใจจากผลงานผลงานที่ผ่านมา และยังวางใจให้ทาง โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ ดูแลอาคาร INC 2 จนถึงปัจจุบัน