news

ภาพบรรยากาศโครงการ “ช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน ณ งาน กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน ”

โดย วิทยาลัยเทคนิคช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ สนับสนุนโดย โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์

ภาพบรรยากาศภายในงาน “ช่างอุตฯสัญจร บริการชุมชน ณ งาน กทม. เติมความสุขสู่ชุมชน” ที่ผ่านมา   ซึ่งงานนี้ทางวิทยาลัยเทคนิคช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพฯ ได้ให้บริการชุมชน โดยการจัดทีมน้องๆ นักศึกษาในสถาบันและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงคณบดี ให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฟรี เพียงนำรถมาลงทะเบียน รับบัตรคิวรอถ่ายน้ำมันเครื่องภายในงาน ตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 17:00 น. โดยมีผู้ให้ความสนใจและนำรถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาใช้บริการเป็นอย่างมาก ซึ่งงานนี้นอกจากทางวิทยาลัยจะได้ปฏิบัติโครงการช่วยเหลือชุมชนแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกอาชีพตามสายงานของตน เพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญและเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต