บุคลากรทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารจัดการอาคารทุกประเภท บริหารงานนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรร และนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้พร้อมสำหรับการให้บริการที่มีคุณภาพ

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ มีการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพ มากความสามารถและประสบการณ์ เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพแก่ลูกค้าที่สำคัญของเรา อีกทั้งบุคลากรจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และจะต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกหลักสูตรมาตรฐานที่ทางบริษัทได้กำหนดไว้ ก่อนเข้าปฏิบัติงานจริง โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อพัฒนาขีดความสามรถของบุคลากรให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานขององค์กรในอนาคต

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)

 • หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

 • หลักสูตรการดับเพลิงเบื้องต้น

 • หลักสูตรการปฐมพยาบาล

 • หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

 • หลักสูตรมาตรฐานในการให้บริการ

หลักสูตรอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (หัวหน้างาน)

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตราย

หลักสูตรอบรมการดับเพลิงเบื้องต้น

 

ภาคทฤษฎี

 • ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน
 • กฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • การค้นหาอันตรายจากการทำงาน
 • การป้องกันและควบคุมอันตราย

 

ภาคปฏิบัติ

 • การฝึกดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง
 • การใช้ถังดับเพลิงประเภทต่างๆ