โครงการ Proactive Smile  เป็นโครงการที่ถ่ายทอดให้เห็นถึงการทำงานของทีมบริหารอาคาร และส่วนงานนิติบุคคล โดยนอกจากคุณภาพด้านการทำงานจะเป็นสิ่งสำคัญแล้ว สิ่งที่เป็น หัวใจหลักของทีมบริหารอาคาร Proactive Management” คือการทำงานควบคู่กับกับรอยยิ้ม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าและผู้มาติดต่ออาคาร และเป็นการแสดงถึงการทำงานที่มีความสุขที่สามารถส่งต่อให้กับลูกค้าได้ ซึ่งความประทับใจเหล่านี้ต้องเริ่มสร้างจากภายในองค์กร แล้วจึงส่งต่อให้กับทางลูกค้า โดยความมุ่งมั่นทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพของเรา และสำคัญคือลูกค้า ที่เป็นเหตุผลหลักของเราในการผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น และจะเป็นโครงการรักษามาตรฐานการให้บริการของพวกเรา Proactive Management ไปตลอดในทุกๆ สถานที่การปฏิบัติงาน ซึ่งทางเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้จะส่งผลถึงความสุขและความประทับใจลูกค้าผู้มาใช้บริการและให้ความไว้วางใจทางเรา Proactive Management