ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

อาคารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน) ดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคารพื้นที่ของคณะจำนวน  12 อาคาร ขนาดพื้นที่ประมาณ 28,000 ตารางเมตร