การปฏิบัติงานบริหารจัดการระบบวิศกรรมอาคาร

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการจัดระบบการจัดการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งหวังให้อาคารมีระดับมาตรฐานที่สูงขึ้นและเพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์และการตลาดให้ดีที่สุด

โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ ดำเนินการบริหารจัดการระบบวิศวกรรมอาคาร
โดยรับผิดชอบงานปฏิบัติการระบบต่างๆ ของอาคาร  โดยมีรายละเอียดงานดังนี้

  • งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร
  • งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อขจัดเหตุขัดข้องที่อาจเกิดขึ้น
  • งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารเชิงป้องกัน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
  • งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และวิเคราะห์วางแผนการใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • งานจัดทำแผนงานและวางแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง
  • การวางแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อุปกรณ์เครื่องจักร
  • งานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
  • งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร
  • งานจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายในงานวิศวกรรมอาคารต่างๆ