บริหารจัดการอาคารทุกประเภท, บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด,นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร