“โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์”  ให้ความสำคัญในการคัดเลือกพนักงาน
และทำการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ก่อนจัดส่งเข้าปฏิบัติงานจริง

เราคัดเลือกพนักงานในตำแหน่งต่างๆ และทำการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ก่อนจัดส่งเข้าปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานที่บริหารจัดการ  ซึ่งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของพนักงานทุกคน ทุกตำแหน่งอย่างครบถ้วน และชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยบริษัทฯ ได้กำหนดตัวชี้วัดผลงาน พร้อมเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผลงานของพนักงานทุกเดือน
พร้อมข้อเสนอแนะ การแก้ไขปรับปรุง