ประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ของหมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 60 ทางนิติบุคคลที่มีบริษัทโปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัดเป็นผู้ดูแล
พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการและสมาชิกในหมู่บ้านสีวลี สุวรรณภูมิ
ได้เรียนเชิญสมาชิกและลูกบ้านทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 2 ปี 2560
ในวาระการรายงานความคืบหน้าของการปฎิบัติงาน
และเพื่อพิจารณางบประมาณต่างๆ ร่วมกัน ณ ลานสโมสรของหมู่บ้าน