การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

วิศวกรประจำหน่วยงานศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร โดยมีบริษัท โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดูแล
ทำการตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสื่อมคุณภาพ สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีในกรณีเกิดปัญหาหรือเกิดการขัดข้องใดๆ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยมีรายละเอียดการตรวจเช็ค ดังนี้…

  1. ระบบปรับอากาศ
  2. ระบบไฟฟ้า
  3. การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)
  4. การตรวจสอบและตรวจเช็ค Chiller ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน