ประวัติความเป็นมาของบริษัท

เราดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท ทั้งงานนิติบุคคล และงานระบบวิศวกรรมต่างๆ  ที่ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่ยังครอบคลุมถึงมุ่งเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้าที่เลือกใช้บริการจากเรา ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน การควบคุม การประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูล และการตรวจสอบ.

            บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 139 ซ.ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ 1 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เป็นกลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 40 ปี  ส่งผลให้เรามีความเชี่ยวชาญในทุกๆรายละเอียดตลอดจนยังตระหนักถึงความสำคัญของงานบริหารจัดการด้านอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทาง ด้านการบริหารจัดการงานระบบอาคารทุกประเภท และ ด้านการจัดการงานระบบวิศวกรรมอาคารพร้อมการซ่อมบำรุงรักษา อาทิ อาคารสูงทุกประเภท อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ออฟฟิศ สำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ทั้งในรูปแบบของนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารสำนักงาน และนิติบุคคลของหน่วยงานราชการ

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทำงานบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และซื่อสัตย์
เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อเจ้าของอาคาร

     คติพจน์ / ปรัชญาของบริษัทฯ