โปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์

สนับสนุนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ

“โครงการ อาชีวะจิตอาสา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

          นายสุรพงษ์ ยังประเสริฐ กรรมการบริหารสายงานบริหารทรัพย์สินให้เช่าและธุรกิจให้บริการ ตัวแทนจากบริษัท โปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัทแฮปปี้แลนด์ ผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการอาคารทุกประเภท ได้มอบเงินสดจำนวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนในโครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” ของนักศึกษาอาชีวะศึกษา ภาควิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ จัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธ.ค.60 เพื่อบริการชาวบ้านในชุมชน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา

          โครงการ “อาชีวะจิตอาสา ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในสายงานเพื่อนำไปประกอบวิชาชีพ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม มุ่งเน้นให้นักศึกษามีจิตสำนึกที่ดี พร้อมบริการชาวบ้านในชุมชน ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา โดยเป็นการร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสานต่อโครงการทำดีเพื่อพ่อ และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้นำทักษะการเรียนรู้จากสถาบันศึกษา มาประยุกต์ใช้จริง ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยการเข้าให้บริการ ตรวจสภาพ และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องยนต์ ยานพาหนะ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ให้กับชาวบ้านในชุมชนดังกล่าว