เข้าอบรมมาตรฐานการให้บริการ

ณ ไซต์งานมหาวิทยาลัยบูรพา และสำนักงานศาลปกครอง

สิ่งจำเป็นที่ทำให้องค์กร  มีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานดังเช่นองค์กรชั้นนำในสากล นั่นคือ  มาตรฐานบริการ

        มาตรฐานการบริการ เป็นการจัดทำเพื่อออกแบบสิ่งที่เจ้าหน้าที่ในองค์กร และระบบงานในองค์กร ควรจะปฏิบัติให้บริการลูกค้า เพื่อให้พนักงานทุกคนเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และวิธีปฏิบัติต่อลูกค้า ที่เป็นแนวทางขององค์กร สะท้อนถึงแบรนด์องค์กร รวมทั้งพฤติกรรมที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้า โดยมาตรฐานบริการ ประกอบด้วย

  1. เอาใจใส่ดี : การกระตือรือร้นในการทำงาน เสนอความช่วยเหลือ อาสาที่จะเป็นผู้ช่วยอย่างเต็มใจ และสามารถการรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์
  2. สื่อสารดี : การฝึกพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการทักทาย การให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าหรือผู้มาติดต่อ ประสานงานและติดตามงานจนเสร็จสมบูรณ์
  3. พฤติกรรมดี : การมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกดี แต่งกายตามระเบียบ และมีอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา

     ผลที่ได้รับ

  1. องค์กรมีรูปแบบที่เป็นมาตรฐานในการให้บริการลูกค้า
  2. พนักงานทุกคนทราบถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นรูปธรรม
  3. องค์กรสามารถยกระดับบริการให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงมาตรฐานบริการเป็นเลิศ