ประชุมสมาชิกใหญ่สามัญประจำปี 2560
โดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา

      เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา ในความดูแลของ บริษัทโปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด  ได้จัดประชุมสมาชิกใหญ่สามัญประจำปี 2560  โดยมีสมาชิกสามัญเข้าร่วมครบองค์ประชุม ทำให้การประชุมผ่านลุล่วงไปด้วยดี