ประชุมสมาชิกวิสามัญประจำปี 2560 โดยนิติบุคคลหมู่บ้านสิวลี สุวรรณภูมิ

      เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ทางนิติบุคคลหมู่บ้านหมู่บ้านสีวลีสุวรรณภูมิ ในความดูแลของ บริษัทโปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดประชุมสมาชิกวิสามัญประจำปี 2560  โดยการประชุมผ่านไปด้วยดี และมีสมาชิกเข้าร่วมครบองค์ประชุม และลูกบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี