ประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไลฟ์ บางกอก บลูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์

วันที่ 30ก.ค.  60 บริษัทโปรแอคทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้ดูแลนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ไลฟ์ บางกอก บลูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ พร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการและสมาชิกในหมู่บ้านฯ ได้เรียนเชิญสมาชิกและลูกบ้านทุกท่าน เข้าร่วมการประชุมวาระสมาชิกสามัญประจำปี 2560 โดยในการประชุม ทางกรรมการจะแจ้งและรายงานผลการทำงานต่างๆ ของส่วนกลางหมู่บ้านฯ พร้อมทั้งรับคำเสนอแนะ หรือข้อคิดเห็นต่างๆ ของสมาชิกทุกท่าน ในการนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงเมื่อประโยชน์สูงสุดของลูกบ้านทุกท่านต่อไป ณ อาคารสโมสรของหมู่บ้าน