Quality Assurance Management (QAM)

การควบคุมรับประกันคุณภาพ

ควบคุมให้อาคารในการดูแลดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัทและตรวจสอบประสิทธิภาพของการดำเนินการตามนโยบาย

ขอใบเสนอราคา

การควบคุมรับประกันคุณภาพ

บริษัทฯ จะต้องประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฝ่ายต่าง ๆ ของเจ้าของอาคารในการกำหนดวัตถุประสงค์ นโยบายการจัดการบริหารอาคาร เพื่อบรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่ทางเจ้าของอาคารกำหนดเป้าหมายไว้

บริษัทฯ ได้จัดทำคู่มือการบริหารงานที่กำหนดขั้นตอนในการทำงานของทุกหน่วยงานในการจัดการอาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้กับพนักงานการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทั่วไป

 • ควบคุม ดูแล การบริหารจัดการ พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ว่าจ้าง
 • จัดทำงบประมาณประจำปี ควบคุมค่าใช้จ่ายและให้เหมาะสมกับงบประมาณที่คงไว้
 • ดูแลซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อให้สอดคล้องและพร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • วางแผนการจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
 • ตรวจสอบ,จัดทำแผนการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงของอาคารสำนักงาน/อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานฝ่ายต่างๆ ภายในอาคารสำนักงาน/อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร ให้เป็นไปแผนงานที่ได้กำหนดไว้
 • ควบคุมและตรวจสอบบริษัทคู่สัญญาที่มีนิ ติกรรมกับนิ ติบุคคลฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างทุกประการ
 • ควบคุม และตรวจสอบพนักงานของบริษัทฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท ฯ อย่าง เคร่งครัด
 • จัดทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่าง ๆ
 • จัดหารายได้เพิ่มเติม ตามพื้นที่ส่วนกลางจะอำนวยและเหมาะสมโดยไม่ขัดกับกฎหมาย
 • สร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด/หมู่บานจัดสรร
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและบริษัทคู่สัญญาพร้อมรายงานผลให้ผู้ว่าจ้างได้รับทราบ