Data Information System Management (DISM)

การบริหารระบบจัดการข้อมูล

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลของอาคาร เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการบริหารอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ขอใบเสนอราคา

บริษัทฯ จะจัดเก็บมาตรฐานระบบข้อมูลคุณภาพและประเมินผลการให้บริการให้คำปรึกษาการจัดการบริหารอาคารโดยสม่ำเสมอ ซึ่งมีทีมงานในปรึกษาแนะนำซึ่งแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายบุคคล ฝ่ายธุรการ-การเงิน ฝ่ายนิติกรรมกฎหมาย ฝ่ายธุรกรรมการให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นหลักประกันคุณภาพและความเหมาะสมในการบริการที่ดีให้แก่ท่านผู้เป็นเจ้าของอาคาร โดยจะจัดทำสรุปรายงานการให้คำปรึกษา การจัดการบริหารเป็นประจำทุกเดือน และจัดให้มีการเข้าร่วมประชุม ให้คำปรึกษา แนะนำกับผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

การรายงาน

  โดยทุกขั้นตอนของผลการปฏิบัติงาน ทางบริษัทฯ จะมีการจัดทำและส่งเป็นรายงานระจำเดือนในเรื่องต่างๆ เพื่อทางเจ้าของอาคารสามารถควบคุมและตรวจสอบการบริหารทั่วไปได้ ดังนี้

  • รายงานการจัดการบริหาร และผลการจัดการ
  • รายงานการเงินพร้อมด้วยรายการค่าใช้จ่ายต่างๆ (ในงานบริหารอาคาร)
  • รายงานเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมา
  • คำแนะนำสำหรับการตกแต่ง การปรับปรุง ฯลฯ (ถ้ามี)
  • เรื่องเกี่ยวกับการเข้าใช้พื้นที่ของอาคารและการใช้สาธารณูปโภคต่าง ๆ