Legal & Regulation Management (LRM)

การจัดการด้านนิติกรรม

เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารอาคารรวมถึงการจัดทำกฎระเบียบและข้อบังคับของอาคาร พิจารณาตรวจสอบสัญญาบริหารอาคารของบริษัท

ขอใบเสนอราคา

บริษัทฯ จะให้บริการเกี่ยวกับด้านนิติกรรมและกฎหมาย ดังนี้

การติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ

บริษัทฯ จะติดต่อ และประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง

กฎระเบียบของอาคาร

บริษัทฯ จะดำเนินการร่างกฎระเบียบของอาคารตามกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมอาคารสูง เพื่อประสิทธิภาพในการควบคุม, บริหารและจัดสรรพื้นที่ส่วนกลาง และระบบสิ่งอำนวยความสะดวกของส่วนกลาง

การบังคับใช้กฎระเบียบ และปฏิบัติการเข้าตกแต่ง

บริษัทฯ จะดูแลควบคุมให้ผู้รับเหมา ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของอาคารและดูแลให้การตกแต่งเป็นไปตามกฎระเบียบที่กำหนดในคู่มือการตกแต่ง รวมถึงประสานงานกับผู้รับเหมา ในกรณีเกิดการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแบบของการตกแต่งด้วย

ประกันภัย

บริษัทฯ สามารถดำเนินการเรื่องประกันภัยต่างๆ ตามความต้องการของท่าน โดยคุ้มครองความเสียหายจากเหตุ ต่างๆ ดังนี้

  • อัคคีภัย
  • น้ำท่วม
  • หนี้สูญ หรือการสูญเสียรายได้
  • ค่าทดแทนสำหรับพนักงาน
  • หนี้สาธารณะ(ความสูญเสียที่เกิดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง)

บริษัทฯมีประสบการณ์ในการจัดการด้านกฎหมาย,การดำเนินการประชุมและขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระจากเจ้าของอาคารได้เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้บริษัทฯ จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับชนิดของประกันภัยที่คุ้มครองความเสียหายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด โดยจะนำเสนอบริษัทประกันภัยและต่อรองอัตราค่าเบี้ยประกันที่คุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอาคาร บริษัทฯ จะดำเนินการทำสัญญา เมื่อได้รับการอนุมัติจากเจ้าของอาคารก่อนเท่านั้น