งานบริหารนิติบุคคลอาคารชุด โครงการ ดิ เอนเนอร์จี้ หัวหิน
Phase I (Zone A&C) และ Phase II
 

เป็นแบบ FULL SERVICE  โดยมีขอบเขตของงาน คือการบริหาร ควบคุม  ปฏิบัติการภายในอาคาร ที่มีการจัดบุคลากรเข้าประจำอาคารเพื่อดูแลควบคุมและซ่อมบำรุงต่างๆ เบื้องต้น รวมถึงการให้บริการภายในอาคารแก่ผู้อยู่อาศัย ที่ทำงานภายในอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจัดสรรเวลาในการดูแลให้สับเปลี่ยนกันอย่างเป็นระบบระเบียบ