Personnel Management (PM)

การจัดการด้านงานบุคคล 

บริษัทฯ จะจัดทำแผนผังองค์กรบริหารงานบุคคลของอาคารและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและคุณสมบัติของพนักงานในแต่ละตำแหน่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่อาคารกำหนดไว้

ขอใบเสนอราคา

กำหนดและควบคุมนโยบายงานบุคคล รวมทั้งการจัดอบรมเพิ่มทักษะในการทำงานและกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในองค์กร

 

โดยมีขอบเขตขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

  • สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติหน้าทีประจำหน่วยงาน
  • ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานประจำหน่วยงาน
  • ฝึกอบรมและจัดเตรียมคู่มือการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
  • จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุมใหญ่
  • การจัดเก็บเอกสาร และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน